img

13-04-27 Amtliche Information

13-04-08 Aktuallisierte Ministerialverordnung

13-04-05 Aktuallisierte Ministerialverfuegung 19-04-2013

13-03-25 Aktuallisierte Ministerialverfuegung 2013-3 (korr)

13-03-08 Ministerialverfuegung 2013-3

12-12-23 Beschwerde zur Kab.Sitzg.10.11.2012-1

12-09-14 Beauftragung Kaleta 20.10.12 Seite